Fasciculi Archaeologiae Historicae

Fasciculi Archaeologiae Historicae

 (Fasciculi Archaeologiae Historicae)

Redaktor czasopisma: Jerzy Maik
redaktorzy w latach 1986-1993 - Andrzej Nadolski, 1994-2007 - Tadeusz Poklewski-Koziełł
               
ISSN: 0860-0007Język publikacji: języki kongresowe (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), Streszczenia w języku polskim
Częstotliwość publikacji: Rocznik


Kontakt:     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.      telefon: 0048426846196 


 

Informacje ogólne

Rocznik Fasciculi Archaeologiae Historicae ukazuje się od 1986 r. Pierwszym redaktorem był założyciel czasopisma - profesor Andrzej Nadolski. Po Jego śmierci redakcję przejął profesor Tadeusz Poklewski-Koziełł i - we współpracy z dotychczasowym sekretarzem redakcji, Marią Żemigałą - wydał kolejnych 14 zeszytów.

Od  XXI fascykułu redaktorem jest Jerzy Maik, a sekretarzem redakcji - Kalina Skóra. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą archeolodzy i historycy z Polski (Jan Szymczak, Witold Świętosławski), Francji (Françoise Piponnier) i Niemiec (Sven Ekdahl - Szwed na stałe zamieszkały w Berlinie).

Tematyką, zgodnie z tytułem czasopisma, jest tzw. archeologia historyczna, od starożytności po czasy nowożytne. Preferowane są zagadnienia związane z historią uzbrojenia i dawnej wojskowości, od lat będące jednym z głównych tematów badań uprawianych w Oddziale Łódzkim Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Innymi, wiodącymi tematami są m. in. architektura, zwłaszcza architektura militarna, numizmatyka, człowiek i natura oraz historia włókiennictwa. Od kilku lat artykuły są tak dobierane, aby każdy zeszyt mógł otrzymać indywidualny tytuł.

Do XX zeszytu czasopismo było redagowane w języku francuskim, począwszy od XXI - w języku angielskim. Artykuły drukowane są w językach kongresowych. Do tej pory 51% artykułów wydano w języku angielskim, 26% - w języku francuskim, 16% - w języku niemieckim i 6% - w języku rosyjskim.

Wśród autorów są archeolodzy i historycy z Austrii, Białorusi, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście z Polski. Dzięki takiemu doborowi autorów, Fasciculi Archaeologiae Historicae jest czasopismem, w którym poglądy wymieniają naukowcy z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.

Spisy treści i streszczenia artykułów

Tom 21 | Tom 22 | Tom 23  | Tom 24 | Tom 25 | Tom 26  | Tom 27

Informacje dla autorów

1) Dotyczące składanych tekstów:

TEKST:

PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
WCIĘCIA AKAPITOWE: BRAK (ewentualnie standardowe ustawienia Worda; należy unikać tworzenia wcięć za pomocą tabulatorów lub spacji)

ILUSTRACJE

 • Każda ilustracja w oddzielnym pliku TIF lub JPG
 • minimalna jakość plików z ilustracjami:
  • kreskowe (TIF) - 600 dpi
  • siatkowe (TIF/JPG) - 300 dpi

PODPISY DO ILUSTACJI

ODDZIELNY PLIK: WORD 2003 (z rozszerzeniem .doc lub .rtf)
CZCIONKA: TIMES NEW ROMAN
WIELKOŚĆ: 12
ODSTĘP POMIĘDZY ZNAKAMI: NORMALNE
INTERLINIA: 1.5 WIERSZA
BEZ PUNKTATORÓW
NUMERACJA ZDJĘĆ CYFRAMI ARABSKIMI
BEZ POGRUBIENIA
WSZYSTKIE ZDJĘCIA, RYSUNKI, PLANY, ITP. NUMEROWANE JAKO RYCINY
TABLICE NUMEROWANE ODDZIELNIE

Transliteracja cyrylicy według standardu ISO 9:1995
(zamieszczony np. na stronie http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629693 lub w Wikipedii)

PRZYPISY:

 • ODNOŚNIKI DO LITERATURY W PRZYPISIE DOLNYM powinny być podane z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. Blake 1998, 59 lub Kruk and Milisauskas 1983, 259.
 • W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. Sofer et al. 2000, 814. Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.

BIBLIOGRAFIA:

 • tytuły artykułów, monografii, prac zbiorowych – kursywą
 • tytuły czasopism w cudzysłowie
 • pełny zakres stron artykułu
 • nie stosujemy skrótów poprzedzających numer tomu czasopisma (vol.), oraz stron (p.)
 • tomy, roczniki czasopism zapisujemy liczbami arabskimi
 • jedynie miejsce wydania, bez nazwy wydawnictwa
 • skróty (ed./eds.) dla redaktora, redaktorów
 • użycie przecinka tylko przed numerem stron, po (ed./eds.) w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej oraz w przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielenie części zapisu za pomocą kropki
 • inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały redaktora/redaktorów przed nazwiskiem
 • w przypadku prac zamieszczonych w pracy zbiorowej In:
 • w przypadku kilku miejsc wydania, oddzielamy je przecinkiem a nie myślnikiem, np. Wrocław,Kraków

Artykuły w czasopismach
Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. "Antiquity" 67 (256), 492-503.
Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. "Archeologia Polski" 28(2), 257-320.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek
Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań.
Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej. Collectio Archaeologica Ressoviensis 7. Rzeszów.
Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London.

Kilku autorów lub redaktorów książek
Kristiansen K., Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge.
Czebreszuk J., Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2. Poznań, Kiel, Rahden (Westf.).

Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach
Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In: J. Libera, K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków, 259-269.
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków, 9-21.

 

W przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, po nim występuje data publikacji. W przypadku większej liczby prac z tego samego roku uzupełniamy o litery a, b, c…
Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne" 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In: B. Gediga, W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; Prace Komisji Archeologicznej 18. Biskupin, Wrocław, 187-218.

 

ABSTRAKT, SŁOWA KLUCZOWE I STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM:

Do artykułów przeznaczonych do publikacji należy dołączyć abstrakt w języku artykułu o objętości około 10 wierszy, zawierający podstawowe informacje o treści pracy oraz 5 słów kluczowych w języku artykułu oraz w języku polskim o objętości do około ½ strony maszynopis

2) Dotyczące recenzji

 • artykuły są recenzowane wg ogólnie przyjętych wzorów; autorzy otrzymują uwagi recenzentów

3) Informacja prawna dla autorów: Przed opublikowaniem artykułu autor udziela wydawcy w formie pisemnej umowy wydawniczej licencji wyłącznej bezterminowej na wydawanie utworu drukiem oraz w formie elektronicznej.

4) Informacja naukowa: Punktacja ministerialna.  Czasopismo jest na liście ERIH (INT 2), obecnie, wg ustalenia MNiSW - 10 pkt.

Informacje dla czytelników

Możliwości zakupu - czasopismo można kupić w IAE PAN w Warszawie lub w Łodzi

Nowości - najbliższy tom ukaże się przed końcem bieżącego roku
 
Zbiorczy tytuł tomu XXV:
Recent Research into Medieval and Post Medieval Firearms and Artillery

Artykuły:
Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka, Naval Fire/Liquid Fire. Byzantine „Miracle” Weapon and the Question of its Familiarity to the Bulgarians between the 7th and11th Century
Witold Świętosławski, Greek Fire in the Military Activities of the Cumans
Piotr Strzyż,Characteristics of Medieval Artillery in the Light of Written Sources from Bohemia and Poland
Grzegorz Żabiński,The Grose bochse - a Teutonic Supergun from 1408
Jan Szymczak, Firearms and Artillery in Jan Długosz’s Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae
Tadeusz Grabarczyk, Firearms in the Equipment of Mercenary Troops of the Kingdom of Poland in 1471-1500
Aleksander Bołdyrew,Hand Fire-arms of the Polish Mercenary Infantry during the Moldavian Campaign of 1538
Adrian Mandzy,Using Munitions and Unit Frontage: New Evidence about the Russian Main Battle Line at Poltava (1709)
Grzegorz Podruczny, Jakub Wrzosek,Artillery Projectiles from the Battles of Zorndorf/Sarbinowo (1758) and Kunersdorf/Kunowice (1759)
Jakub Wrzosek,Firearm Bullets from Pułtusk Battlefield (1806)


Home Wydawnictwo Czasopisma Fasciculi Archaeologiae Historicae